*********
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/Do%C3%A7Dr-%C4%B0lyas-Yolba%C5%9F/1564898690430554
  • https://twitter.com/ilyasyolbas
  • https://www.instagram.com/prof.dr.ilyasyolbas
......Çocuk-ve-Yetişkin.... .......HASTALIKLAR........ ....ARŞİVİ....
Hava Durumu
Ürün ve Hizmetler
Anket
TEMEL AİLE HEKİMLİĞİ KİTABINI HEKİM ARKADAŞLARINIZA ÖNERİR MİSİNİZ?
REKLAM
Prof.Dr. İLYAS YOLBAŞ
LENFADENOPATİLERE (LAP) YAKLAŞIM
16/04/2015

LENFADENOPATİLERE (LAP) YAKLAŞIM

     ETKEN:

LAP Etyoloji: Yaygın LAP’nin en sık nedeni  enfeksiyonlardır. EBV, CMV, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, septisemi, tifo, tüberküloz, sifiliz, histoplazmozis, cryptococcosis, coccidioidomycosis toksoplazma, JRA, SLE, dermatomiyozit, lenfoma, lösemi, nöroblastom, histiositozis, Gaucher, Niemann-Pick, fenitoin, pyrimethamine, phenylbutazone, allopurinol, izoniazid, Castleman hastalığı, sarkoidoz, serum hastalığı başlıca nedenlerdir.

Normal lenf nodları sınırları: Çocukluk çağında supraklavikuler bölgede 0.3 cm, aksiller bölgede 0.5 cm, servikal bölgede 1 cm, inguinal bölgede ise 1.5 cm büyüklüğe kadar olan lenf nodları genellikle fizyolojik olarak kabul edilebilir. 1 cm altındaki lend nodları patolojik durum yoksa normaldir. Bu boyutların üzerindeki büyümeler mutlaka araştırılmalıdır. 1 cm üstündeki lenf nodların bazen normal sağlıklı bir çocukta da bulunabilir.

   ** LAP lardaki büyüklük artışı artış 8-12 yaşlarında maksimum miktarına ulaşır. Puberte döneminde lenfoid dokuda başlayan atrofiye gidiş tüm hayat boyu devam eder. Özellikle çocuklarda  enfeksiyon ve antijenle karşılaşıldığında daha sık LAP görülür.

   ** Sık enfeksiyon geçirdiği halde palpe edilen bir lenf nodu olmayan bir çocukta altta yatan bir immün yetmezlik olabilir.

   ** Palpe edilen supraklavikuler,  popliteal lenf nodları her zaman anormaldir

   ** Depo hastalıklarında genellikle hepatosplenomegali de vardır

   ** Sistemik bulgu varlığında kronik ateş, zayıflama, gece terlemesi, anemi, döküntü, organomegali gibi bulgular maligniteyi düşündürür.

      KLİNİK:

Akut Lenfadenitis: En sık ÜSYE olmak üzere tonsilit, lenfadenit, diş apsesi EBV vb diğer nedenlerdir. Ağrılı, sıcak, eritemlidir. Ateş bulunabilir. %60-70 etken stafilokokkus aureus veya  streptokoklardır.

Subakut-Kronik Lenfadenopatiler Günler-haftalar içinde büyüyen ağrısız veya hafif ağrılı, fluktuasyon göstermeyen lenf nodülleridir. Etyolojide TBC, kedi tırmığı hastalığı, CMV, sarkoidoz  neoplaziler, toksoplazma, lösemi, SLE, HIV vb. nedenler.

ETKENE GÖRE LAP ÇEŞİTLERİ

Bakteriyel Enfeksiyonlarda LAP: Genellikle lokalize, büyük, akut hassasiyet, ağrı, lökositoz  (nötrofili) ile beraber olan ve çevre dokuda kızarıklık ısı artışı ve ödem olan, tek taraflı, fluktuasyon, fistülizasyon gösteren lenfadenopatilerdir.

Viral Enfeksiyonlarda LAP: Genelde küçük boyutta, birbirinden ayrı, hareketli, ağrısız , çevre dokuda kızarıklık olmayan, lenfositoz ile beraber olan, genellikle bilateral olan, dokuda ısı artışı olmayan  lenf adenopatilerdir.

Neoplastik durumlarda LAP: Genellikle orta-büyükte olan, ağrısız, hareketsiz, fiske olan, hassasiyet olmayan, çevre dokuda kızarıklık, ısı artışı olmayan lenfadenopatilerdir.

Tbc. Servikal Lenfadenopati (Scrofula): Tek taraflı ağrısız lenfadenopati vardır Supraklavikuler tutulum da sıktır. Ciltte fistülizasyon sıktır. % 30-70 vakada akciğer grafisinde pozitif bulgu vardır. Genelde  PPD > 15 mmdir. Antitüberküloz tedavi verilir.

Kistik Higroma: Kistik lenfatik malformasyonlardır. Ağrısız, yumuşak, hareketli kitledir. Genelde ilk 3 yaşta saptanır. % 75’i boyundadır. %20’i aksilladadır. Bir kaç santime kadar büyük olabilir. Travma ve enfeksiyonlarda hızlı büyür. Perkütan aspirasyonu sonrası hızlı rekürrens ve enfeksiyon sıktır. Tedavi tam cerrahi eksizyondur.

Hemanjiomlar: Vasküler nedenli benign neoplazilerdir. Yumuşak, hareketli, ağrısız, iyi sınırlı, kırmızı-mavi lezyonlarlardır. Dudak, göz kapağı, burun, kulakta bulunur. İlk yılda büyürler daha sonra involüsyona uğrarlar. %50’si 5 yaşına, %90’ı 9 yaşına kadar kaybolur. %4’ünde çok büyüktürler zamanla küçülmezler ve bazen vital organlara bası yaparak komplikasyonlara neden olabilirler. (görme bozukluğu vb)

LOKALİZASYONA GÖRE LAP ÇEŞİTLERİ

Akut servikal – submandibuler LAP’a yaklaşım: Dil, dış kulak, parotis bezi, derin boyun yapılarının(larinks, tiroid, trakea) lenfatik drenajını sağlar. En sık neden enfeksiyonlardır. Kawasaki,  arka servikal yerleşimli, ağrısız lenf nodlarında malignite de düşünülmelidir. Servikal lenf nodülleri lenfadenopati nedeniyle en fazla araştırılan bölgedir. İnfant döneminden itibaren normalde de bir çok çocukta palpe edilebilirler. En sık neden üst solunum yollarının enfeksiyonlarıdır.

Aksiller Lenf Nodülleri: Eller, kollar, yan göğüs duvarı karın ve memelerin lateral kısımlarını  direne ederler. Çocukların %90’da normalde palpe edilebilecek büyüklüktedirler. Büyümelerinin en sık nedeni enfeksiyonlardır. Diğer nedenler  BCG aşısı yapılması, kedi tırmığı hastalığı, Hodgkin Lenfoma, NHL, JRA, brusella, erişkinde meme kanserleridir.

İnguinal Lenf Nodülleri: Alt ekstremiteler, genital bölge, perine, kalça, alt abdomen duvarını drene eder. En sık neden başta enfeksiyonlar, diaper dermatit ve böcek ısırığı olmak üzere maling hastalıklar olabilir. İnguinal herni ve ektopik testis ile karışabilirler.

Mediastinal LAP: Toraks içi organların lenfatik drenajını sağlar. İleri derecede büyümüş mediastinal LAP'larda öksürük, wheezing, stridor, disfaji, dispne, siyanoz, yüzde ödem, hemoptizi, atelektazi, superior vena cava sendromu gibi komplikasyonlar meydan gelebilir. Acil tanısal girişim ve acil tedavi gerektiren klinik bir tablodur. Etyolojide lenfoma, ALL, nöroblastoma, germ hücreli tümör, teratom, histoplasmosis, coccidioidomycosis, tüberküloz, kistik fibrozis, substernal tiroid,  bronkojenik kist, büyük damar anomalileri vardır.

Supraklavikuler LAP: Baş, boyun, kollar, yüzeyel toraks, akciğerler, mediasten bölgesinin lenfatik drenajını sağlar. Etyolojide en sık neden malignitelerdir. (GIS maligniteleri) Tüberküloz, Histoplasmosis, Coccidioidomycosis diğer nedenlerdendir. Tanı için TK, full Biyokimya, PPD, göğüs grafisi ve gereğinde tomografi tetkikleri acilen yapılmalıdır. Erken biyopsi için geç kalınmamalıdır.

Abdominal LAP: Alt ekstremiteler, pelvis ve karın içi organların lenfatik drenajını sağlar. Etyolojide tonsilit, akut mezenterik adenit, tifo, ülseratif kolit, lenfoma vardır. Mezenterik ve retroperitoneal LAP'lar karın ağrısı, abse, barsak tıkanıklığı gibi sorunlara yol açabilir. Peyer plaklarındaki büyüme ve enflamasyonlar ise perforasyon, kanama, invajinasyon, barsak tıkanıklığı şeklinde bulgu ve belirti verebilir.

       TANI:

Anamnezde: Yakın zamanda geçirdiği bölgesel enfeksiyon, ateş, kilo kaybı, kedi-köpek teması, LAP oluşma zamanı, tedavi almış mı sorgulanır.

Fizik muayenede: Genel sistemik muayene yapılır. Jeneralize mi?, Lokalize mi? Isı artışı var mı?, hareketli mi?, ağrılı mı?, hiperemi var mı? bakılır. Ağızda hiperemi, aft, tonsilit, hipertrofi, taranır. Ciltte enfeksiyon var mı? bakılır. Saç ve saçlı deride seboreik dermatit, pedikülosis taranır. Batında hepatosplenomegali ve kitle aranır.

Lokalize LAP: Tam kan, sedimantasyon hızı, biyopsi (malignite şüphesi varsa), akciğer grafisi, periferik yayma, PPD tetkikleri yapılır.

Jeneralize LAP: Tam kan, sedimantasyon hızı, periferik yayma, akciğer grafisi, abdomen USG, BT, ANA-Anti DNA, RF, biyopsi (Malignite şüphesi varsa), LDH, CMV, PPD brusella serolojisi tetkikleri yapılır.

SERVİKAL VE SUBMANDİBULAR LAP TEDAVİSİ

 Lökositoz (nötrofil hakimiyeti), sedimantasyon hızı artmış, maligniteyi düşündürecek hikaye ve FM bulgususu yoksa öncelikle enfeksiyona yönelik ampirik 10-14 gün antibiyotik tedavisi verilir. (Amoksisilin-Klavulonik asit (40-80mg/kg/gün 2-3 dozda) veya Sefuroksim ), sistemik semptomlar varsa, genel durumu kötü ise IV tedavi verilebilir. Hasta bu esnada 3-4 günde bir kontrole çağrılıp kontrol edilir. Bu kontrollerde fluktuasyon, abse saptanırsa insizyon ve direnaj yapılır. Kültür alınır.

** Antibiyotik tedavisi sonunda tedaviye cevap yoksa ( LAP küçülmezse ) eksizyonel biyopsi yapılır.

BİYOPSİ ENDİKASYONLARI:

Lenf nodu; 2 haftalık tedaviye rağmen büyümeye devam ediyorsa ve 4-6 haftada küçülme yoksa, supraklavikuler LAP varsa, mediastinal kitle varsa, anormal klinik bulguların varlığı (Zayıflama, ateş, gece terlemesi, organomegali)

** Eksizyonal biyopsilerde prensip olarak ulaşılabilen en büyük lenf nodu, bütünlüğü bozulmadan, kapsülü ile birlikte çıkarılmalıdır.


18723 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

İŞTAHSIZLIK (BEBEKLERDE VE ÇOCUKLARDA) - 28/02/2019
İŞTAHSIZLIK (BEBEKLERDE VE ÇOCUKLARDA)
HIV/AIDS HAKKINDA DETAYLI BİLGİ - 06/12/2018
TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA HIV/AIDS HAKKINDA DETAYLI BİLGİ
KÖŞE YAZILARI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ - 27/04/2015
KİMLERDE İMMÜN YETMEZLİK DÜŞÜNÜLMELİ - 16/04/2015
İMMÜN YETMEZLİK
MASTİT VE MEME BAŞI ÇATLAKLARI - 16/04/2015
MASTİT VE MEME BAŞI ÇATLAKLARI
ANAL FİSSUR - 16/04/2015
ANAL FİSSUR
REÇETE NASIL YAZILIR? PÜF NOKTALARI - 16/04/2015
REÇETE NASIL YAZILIR?
RAŞİTİZM VE D VİTAMİNİ PROFLAKSİSİ - 16/04/2015
RAŞİTİZM VE D VİTAMİNİ PROFLAKSİSİ
KABIZLIK (KONSTİPAYON) - 16/04/2015
KABIZLIK
 Devamı
Üyelik Girişi
ATED DERNEĞİ
ÖZEL MUAYENE
REKLAM
BİZİ TAKİP EDİNİZ
Eğer HEKİM İseniz
BİZİ
İNSTAGRAM
FACEBOOK ve TWİTTER'dan
TAKİP edebilirsiniz
OTOMATİK PERSENTİL HESAPLAMA PROGRAMI
BEBEK GELİŞİM TAKİBİ
FOTOTERAPİ SINIRLARI

FOTOTERAPİ VE EXCHANGE SINIRLARI

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi12
Bugün Toplam848
Toplam Ziyaret8046058